Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kaip ir kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai, bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

1. Bendra informacija

1.1.Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

1.2. Duomenų valdytojas – UAB “Apiproduktai” (toliau Įmonė), vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

1.2.1.Renka tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse ir Įmonės socialinių tinklų puslapiuose.

1.2.2.Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.2.3. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.2.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami, saugomi saugiai ir ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai. Asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1.3. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir Taisykles, todėl asmuo, kaskart naudodamasis šiuo tinklapiu, turi iš naujo jas perskaityti. Naudodamasis šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, duomenų subjektas patvirtina, kad sutinka laikytis Privatumo politikos nuostatų ir Taisyklių.

2. Asmens duomenų rinkimas

2.1. Mūsų renkami asmens duomenys reikalingi tam, kad galėtume patvirtinti asmens užsakymą ir laiku jį įvykdyti, bei pristatyti tinkamu adresu.

2.2. Asmens duomenys gaunami iš kelių šaltinių:

2.2.1. Duomenų subjektas asmeninius duomenis pateikia pats, kai kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.2.3. Asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų šaltinių, kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

2.3. Įmonė nesudarinėja jokių asmens duomenų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su asmens užsakymu. Surinkti asmens duomenys lieka Įmonėje.

2.4. Įmonė nesidalina duomenų subjekto asmens duomenimis su kitomis įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus: norėdama įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristatyti užsakymus, užskaityti kredito kortelių apmokėjimus (pvz. mokėjimai.lt). Visi asmens duomenys tvarkomi remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be duomenų subjekto sutikimo, jo asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

2.5. Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo asmeninius duomenis sutinka, kad Įmonė gali rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

3. Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

3.1. Duomenų subjektas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.3. Įmonė siekia, kad duomenų subjekto pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs ir visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

3.4. Įmonė niekada neprašo duomenų subjekto elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Duomenų subjektas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti asmeniniai duomenys yra saugomi, Įmonė imasi atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamiems asmens duomenims.

3.5. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

 • Elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
 • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • Paslaugų teikimo tikslu;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 • Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais sprendimo tikslu.

3.6. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

3.7. Jaunesni negu 14 metų asmenys negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

3.8. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

3.9. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

4. Elektroninė prekyba

4.1. Įmonės elektroninė parduotuvė sukurta naudojantis „WordPress“ tūrinio valdymo sistema ir „WooCommerce“ elektroninės komercijos įskiepiu.

4.2. Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su Įmone ir išreiškus norą nebegauti Įmonės siunčiamų naujienlaiškių.

4.3. Įmonės interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://“.

5. Slapukų naudojimas

5.1. Siekiant, kad Duomenų subjektui Įmonės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Duomenų subjekto įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Duomenų subjekto sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.

5.1.1. Įmonė naudoja būtinuosius Slapukus, be kurių interneto svetainė ir el. parduotuvė negalėtų pilnai funkcionuoti. Taip pat Slapukus, skirtus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

5.1.2. Jeigu Duomenų subjektas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Duomenų subjektas turi paspausti „Leisti visus Slapukus“, o jeigu Duomenų subjektas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Duomenų subjektas turi paspausti „Atsisakyti“.

5.1.3. Nustatymuose Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali pasirinkti, kokius Slapukus nori leisti.

5.5. Duomenų subjektas visada gali pašalinti įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos, kaip atsisakyti slapukų:

5.5.1. Chrome naršyklei čia:

5.5.2. Firefox naršyklei čia:

5.5.3. Safari naršyklei čia:

5.5.4. Edge naršyklei čia:

6. Duomenų subjekto teisės ir atsakomybė

6.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmeninių duomenų tvarkymą. Turi teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis.

6.2. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 6.3. Duomenų subjektas turi teisę apriboti savo asmeninių duomenų tvarkymą, ar nesutikti su šių duomenų tvarkymu.

6.4. Duomenų subjektas turi teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei, kai Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Įmonė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Duomenų subjektas turi teisę, kad Įmonė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

6.5. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.6. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai Įmonė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota ir privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Duomenų subjektą.

6.7. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, telefonu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@apiproduktai.lt, telefonu: +370-5-2338332 arba +370-685-55648, adresu Zietelos g.4, LT-03160, Vilnius, Lietuva.

6.8. Siekdama apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

6.9. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

6.10. Duomenų subjektas turi informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

7.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.wildmeadowhoney.com

7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.wildmeadowhoney.com.

7.4. Duomenų subjektas, naudojimasis Įmonės tinklapio ir elektroninės parduotuvės paslaugomis, patvirtina, kad sutinka su Privatumo politikos nuostatomis ir Taisyklėmis. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

You cannot copy content of this page

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias
   Calculate Shipping
   Kodo patvirtinimas